Opened 2 months ago

#1280 new bug

İş Analizi

Reported by: anonymous Owned by: srkline
Priority: major Milestone:
Component: All Components Keywords:
Cc: Blocking:
Task:

Description

İş analizi, geçerli bir iş tanımı oluşturmak için beceri gereksinimleri, roller, sorumluluklar ve süreçler dahil olmak üzere belirli bir iş hakkındaki tüm bilgileri toplamanın sistematik bir sürecini ifade eder. İş analizi ayrıca işi başarıyla yürütmek için gereken fiziksel, duygusal ve ilgili insan niteliklerine genel bir bakış sunar.

İş analizi, doğru adayın seçilmesini sağlamada önemli bir adımdır. İş analizi, işverene işe alım ve seçim, performans yönetimi, ücret ve yan haklar seçimi vb. konularında yardımcı olur. Çalışanların kendilerinden gerçekte ne istendiğine dair net bir resme sahip olmalarına yardımcı olur.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.