Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#342 closed bug (invalid)

rygestop

Reported by: mark999 Owned by: srkline
Priority: major Milestone:
Component: All Components Keywords: rygestop
Cc: Blocking:
Task:

Description

rygestop
Hvis du vil bruge e-cigaretten til helt at stoppe med at ryge er tålmodighed det bedste råd vi kan give.
En elektronisk cigaret uden nikotin kan sagtens bruges til rygestop

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by srkline

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.