Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#345 closed bug (invalid)

rygestop

Reported by: walt999 Owned by: srkline
Priority: major Milestone:
Component: All Components Keywords: rygestop
Cc: Blocking:
Task:

Description

Om du vil have et decideret rygestop eller bare skære lidt ned på smøgerne, så kommer man ikke uden om en elektronisk cigaret.

rygestop rygestop
rygestop
rygestop

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by srkline

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.